ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

ఎన్ని రోజులు శీతాకాలంలో వరకు?

శీతాకాలంలో వరకు సమయం కౌంటర్ ఎన్ని రోజులు, గంటలు, నిమిషాలు మరియు సెకన్లు తరువాత శీతాకాలంలో వరకు మిగిలిపోతే నిర్వచించే కనిపిస్తుంది.
ప్రింట్


తేదీ ఈనాడుశీతాకాలంలో వరకు 2020

317 రోజులు 05 గంటలు 26 నిమిషాల 46 సెకనుల

01 డిసెంబర్ 2020 - మంగళవారం