ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

బేబీ పరిమాణాలు బట్టలు ఆన్లైన్ కాలిక్యులేటర్

బేబీ బట్టలు పరిమాణాలు ఆన్లైన్ కాలిక్యులేటర్ మీరు కనుగొనడానికి మరియు బిడ్డకు అమెరికన్, బ్రిటిష్, యూరోపియన్, రష్యన్ పరిమాణాలు, సెంటీమీటర్ల వెడల్పు ఛాతీ మరియు ఎత్తు, లేదా శిశువు యొక్క వయస్సు పరిమాణాలు బట్టలు మార్చేందుకు అనుమతిస్తుంది.
బేబీ బట్టలు పరిమాణం

బేబీ పరిమాణాలు బట్టలు ఆన్లైన్ కాలిక్యులేటర్ మీరు బిడ్డకు అమెరికన్, బ్రిటిష్, యూరోపియన్, రష్యన్ పరిమాణాలు, సెంటీమీటర్ల వెడల్పు ఛాతీ మరియు ఎత్తు, లేదా శిశువు యొక్క వయస్సు పరిమాణాలు బట్టలు మార్చేందుకు అనుమతిస్తుంది. ఉదాహరణకు, రష్యన్ మొదలైనవి, అమెరికన్ నుండి యూరోపియన్ శిశువు కోసం బట్టలు పరిమాణాలు మార్చేందుకు అలాగే మీరు శిశువు బట్టలు చూడగలరు నుండి బ్రిటిష్ పెద్ద మరియు చిన్న పరిమాణాల్లో తో, చార్ట్ పరిమాణాలు.

పరిమాణం నుండి:
పరిమాణం:
పరిమాణం: