ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

కాలమ్ అదనంగా వర్క్షీట్లను

కాలమ్ అదనంగా వర్క్షీట్లను మీరు కాలమ్ అదనంగా పద్ధతిని ఉపయోగించి, రెండు సంఖ్యల (మొత్తం) జోడించడం లెక్కించేందుకు, మరియు కాలమ్ అదనంగా ఒక వర్క్షీట్ను పొందుటకు అనుమతిస్తుంది.

రెండు సంఖ్యల ఎంటర్

ప్లస్