ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

సంఖ్యలను నిలువుగా గుణించండి

కాలమ్ గుణకారం కాలిక్యులేటర్ వర్క్షీట్లను మీరు గుణించడం (ఉత్పత్తి) కాలమ్ గుణకారం పద్ధతిని ఉపయోగించి, రెండు సంఖ్యల లెక్కించేందుకు, మరియు కాలమ్ గుణకారం యొక్క వర్క్షీట్ను పొందుటకు అనుమతిస్తుంది.

రెండు సంఖ్యలు, గుణ్యం మరియు గుణకం ఎంటర్.

గుణించి