ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

సంఖ్య విభజన, అభ్యాసం

కాలమ్ డివిజన్ కాలిక్యులేటర్ మీరు కాలమ్ విభజన పద్ధతి ఉపయోగించి, రెండు సంఖ్యల (శేషం) విభజించడం లెక్కించేందుకు, మరియు కాలమ్ డివిజన్ వర్క్షీట్ను పొందుటకు అనుమతిస్తుంది.

రెండు సంఖ్యలు, డివిడెండ్, డివైడర్ ఎంటర్.

భాగించబడిన