ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

Midpoint సూత్రం కాలిక్యులేటర్

Midpoint సూత్రం కాలిక్యులేటర్ వారి అక్షాలు ఉపయోగించి, మీరు రెండు కొలతలు రెండు స్థానాల మధ్య ఒక పంక్తి విభాగం యొక్క midpoint లెక్కించేందుకు అనుమతిస్తుంది.

ఒక పంక్తి విభాగం A మరియు B ఆర్డినేట్ అంత్య బిందువుల ఎంటర్

చోటికి (x1, y1): ( , )
పాయింట్ B (x2, y2): ( , )
అంత్య బిందువుల A (ఎక్స్, యా) మరియు B (x2, y2) తో ఒక పంక్తి విభాగం యొక్క midpoint ఎం కనుగొనడంలో ఫార్ములా:
ఒక పంక్తి అంశం యొక్క midpoint