ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

ఒక దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత, ఫార్ములా కాలిక్యులేటర్ చుట్టుకొలత

ఒక దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత, ఫార్ములా చుట్టుకొలత కాలిక్యులేటర్ మీరు ఒక దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క ఒక చుట్టుకొలత కనుగొనేందుకు, సూత్రము, దీర్ఘ చతురస్రం భుజాల పొడవు ఉపయోగించి అనుమతిస్తుంది.
a:   b:  

ఒక దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత

దీర్ఘచతురస్రం అనేది నాలుగు లంబ కోణాలతో ఒక చతుర్భుజం. ఒక దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత ఫార్ములా: P=2(a+b),
a, b - ఒక దీర్ఘచతురస్రం యొక్క వైపులా