ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

ఒక రాంబస్ యొక్క చుట్టుకొలత, సూత్రం కాలిక్యులేటర్ చుట్టుకొలత

ఒక రాంబస్ యొక్క చుట్టుకొలత, సూత్రం చుట్టుకొలత కాలిక్యులేటర్ మీరు రాంబస్ యొక్క ఒక చుట్టుకొలత కనుగొనేందుకు, సూత్రము, రాంబస్ భుజం యొక్క పొడవును ఉపయోగించి అనుమతిస్తుంది.
వైపు:

ఒక రాంబస్ యొక్క చుట్టుకొలత

రాంబస్ దీని నాలుగు వైపులా ఒకే పొడవును కలిగి అన్ని ఒక సాధారణ చతుర్భుజం.
ఒక రాంబస్ యొక్క చుట్టుకొలత ఫార్ములా: P = 4a,
ఇక్కడ ఒక - ఒక రాంబస్ యొక్క వైపు