ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

ఒక సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క చుట్టుకొలత, ఫార్ములా కాలిక్యులేటర్ చుట్టుకొలత

ఒక సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క చుట్టుకొలత, ఫార్ములా చుట్టుకొలత కాలిక్యులేటర్ మీరు ఒక సమాంతర ఒక చుట్టుకొలత కనుగొనేందుకు, సూత్రము, సమాంతర భుజాల పొడవు ఉపయోగించి అనుమతిస్తుంది.
a:   b:  

ఒక సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క చుట్టుకొలత

సమాంతర సమాంతర భుజాల రెండు జతల చతుర్భుజం. ఒక సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క చుట్టుకొలత ఫార్ములా: P=2(a+b),
a, b - చతుర్భుజం వైపులా