ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

ఒక వృత్తం యొక్క వైశాల్యం, సర్కిల్ ప్రాంతంలో ఫార్ములా కాలిక్యులేటర్

ఒక వృత్తం, సర్కిల్ ప్రాంతంలో ఫార్ములా కాలిక్యులేటర్ యొక్క ప్రాంతంలో మీరు ఒక రాంబస్ యొక్క ఒక ప్రాంతం వ్యాసార్థం లేదా వృత్తం యొక్క వ్యాసం ఉపయోగించి, సూత్రము, అనుమతిస్తుంది.

వృత్త వైశాల్యాన్ని లెక్కించేందుకు ఉపయోగించే విధానం:

వ్యాసార్ధం:

  

వృత్త వైశాల్యాన్ని

ఒక వృత్తము ఒక భిందువు నుండి ఒక దూరం, సెంటర్ వద్ద అని ఒక విమానం లో అన్ని పాయింట్లు సమితి.
వృత్త వైశాల్యము వృత్త వైశాల్యాన్ని ,
అందులో r - వృత్తం వ్యాసార్థం, D - వ్యాసం