ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

పెరీమీటర్ కాలిక్యులేటర్

పెరీమీటర్ కాలిక్యులేటర్ మీరు అటువంటి వృత్తం, చతురస్రం, దీర్ఘచతురస్రం, త్రికోణమితి, సమాంతర చతుర్భుజం రాంబస్, అర్థ సమాంతర చతుర్భుజం వివిధ సూత్రాలను వివిధ రేఖాగణిత ఆకృతుల ఒక చుట్టుకొలత కనుగొనేందుకు అనుమతిస్తుంది.