ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

రష్యన్ కీబోర్డ్ translit

రష్యన్ కీబోర్డ్ translit మీకు ఆంగ్లం కీబోర్డ్ మారడం తో రష్యన్ సిరిలిక్ వర్చువల్ కీబోర్డు ఉపయోగించడానికి అనుమతిస్తుంది.
ё
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
й
ц
у
к
е
н
г
ш
щ
з
х
ъ
\
CAPS
ф
ы
в
а
п
р
о
л
д
ж
э
Enter
SHIFT
я
ч
с
м
и
т
ь
б
ю
.
SHIFT
RU