ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

డెసిమల్, బైనరీ, హెక్సాడెసిమల్ మరియు ఇతర సంఖ్యా వ్యవస్థను మార్పిడి

డెసిమల్, బైనరీ, హెక్సాడెసిమల్ మరియు ఇతర సంఖ్యా వ్యవస్థను మార్పిడి మీరు ఒకరికొకరు బైనరీ, దశాంశ, ఆక్టల్, హెక్సాడెసిమల్ మరియు ఇతర సంఖ్య వ్యవస్థలు సంఖ్యలు మార్చేందుకు అనుమతిస్తుంది.
సంఖ్య మార్చేందుకు నుండి
కు సంఖ్యా వ్యవస్థ