ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

హిందీ కీబోర్డ్ ఆన్లైన్

హిందీ కీబోర్డ్ ఆన్లైన్ మీరు ఇంగ్లీష్ కీబోర్డ్ మారడం హిందీ వర్చువల్ కీబోర్డు పై హిందీ అక్షరాలు టైప్ అనుమతిస్తుంది.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
\
CAPS
ि
Enter
SHIFT
,
.
SHIFT
Ctrl
HI
Ctrl