ఇష్టమైన జోడించండి
 
ఇష్టమైన నుండి తొలగించు

వర్గమూలం కాలిక్యులేటర్

వర్గమూలం కాలిక్యులేటర్ మీరు వర్గమూలం (2 డిగ్రీల రూట్) లేదా ఎన్ని తీవ్రమైన లెక్కించేందుకు సహాయం చేస్తుంది. నెంబర్ ను ఎంటర్ మరియు లెక్కించదగిన బటన్ నొక్కండి.
వర్గమూలం కాలిక్యులేటర్

నుండి వర్గమూలం